Jakým tématům se chci v Senátu PČR věnovat?

30. 9. 2018

tématu základního a mateřského školství (snížení byrokratické a další zátěže ředitelek mateřských škol, možnost měst a obcí jako zřizovatelů základních škol ovlivňovat rozmístění žáků v těchto školách v návaznosti na kapacitu škol (větší důraz na právo obce stanovit školský obvod pro konkrétní školu)

tématu sociálního zabezpečení a důchodového systému (trvalé a soustavné prosazování názoru, že důchod poskytovaný od státu má být důstojným finančním základem pro zajištění života ve stáří, zajištění zdrojů ve státním rozpočtu, podpora péče o seniory v domácím prostředí) 

tématu ochrany přírody a vody v krajině (v souvislosti s klimatickou nestabilitou a menšímu množství dešťových srážek je nutná zvýšená ochrana zdrojů vody a podpora opatření, které zlepšují nakládání s vodou: využití deštových srážek, snížení odtoku vody z krajiny, pobídky pro města a obce při hledání nových zdrojů vody a lepším využití vodních zdrojů stávajících)

tématu prosazování individuálních práv a orientace v právním prostředí (mnoho občanů se potýká se stále složitějšími právní normami při prosazování vlastních práv… rád bych se v rámci možností věnoval i těmto případům při činnosti regionální senátorské kanceláře, tj., pomohl jim zprostředkovat na jejich problém relevantní právní názor, konzultaci)

tématu podpory výstavby startovacích nájemních bytů a seniorských domů (podpora projektů startovacích bytů pro mladé a seniorských domů z centrálního státního rozpočtu do rozpočtu měst a obcí, vyvážený a seriózní vhled do problematiky trendu stárnutí populace)

 tématu samosprávy menších měst a obcí (snižování administrativní zátěže neuvolněných starostů a dalších neuvolněných funkcionářů obcí –jako neuvolněný místostarosta jsem „na vlastní kůži“ poznal, jak složité je propojení vlastní civilní profese s působením neuvolněného veřejného funkcionáře v této pozici