Nabízím znalost regionu i politickou zkušenost

4. 10. 2018

Ucházím se o Vaši důvěru ve volbách do Senátu PČR. Nabízím znalost regionu, kterou jsem získal při již 25-ti leté práci v novinách ECHO. Od roku 2002 jsem nepřetržitě členem Městského zastupitelstva v Náchodě, osmým rokem členem náchodské městské rady a více než dva roky působím jako neuvolněný místostarosta města Náchoda s gescí pro školství a česko-polské projekty. Jsem rovněž publicistou a autorem pětice knih vydaných pražským nakladatelstvím Naše vojsko. Nebudu vám slibovat, že spolu změníme svět, objevíme kámen mudrců nebo povoláme z Blaníku na pomoc dávné rytíře. Mohu nabídnou pouze svoje postoje, znalosti, zkušenosti, vytrvalost či houževnatost. Zkušenost mě naučila, že lépe než velká slova funguje právě vytrvalá práce směřující k cíli. Bude mi velkou ctí, pokud bych se mohl takové práci věnovat jako člen horní parlamentní komory. Jako cíl této práce vidím podporu našeho regionu. Prosazování takových právním norem a zákonů, které budou ku prospěchu České republiky a každého občana. Věřím na demokracii, i když je to zřejmě nejsložitější cesta k řízení společnosti. Jen demokracie nás ale brání před námi samými, před našimi slabostmi, před naší důvěřivou ochotou vložit naše osudy a svobodu do rukou jednotlivců.

Jakým tématům a okruhům se chci v horní parlamentní komoře věnovat (v návaznosti na přijímané, senátem potvrzované kodifikace zákonných norem)

V souvislosti se zahraničně – politickou orientací České republiky budu usilovat:

 

Česká republika jako člen struktury NATO

Česká republika jako sebevědomá a aktivní součást Evropské unie

Česká republika jako součást středoevropského regionu (další rozvíjení kontaktů s našimi sousedy: Slovenskem, Německem, Polskem, Rakouskem)

Česká republika jako stát schopný hájit a prosazovat svoje zájmy v době globálních politických změn – migrační krize.

Česká republika jako stát stojící v problematice Blízkého východu na straně Státu Izrael.

Česká republika jako země politické plurality a demokracie

 

V návaznosti na region volebního senátního obvodu budu podporovat:

 

Podpora aktivit směřujících k výstavbě silničního obchvatu města Náchoda.

Podpora tradičních kulturně – společenských akcí v regionu: Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec, Divadelní festival Jiráskův Hronov, Smiřické svátky hudby, Horolezecký festival Teplice nad Metují, Filmový festival Nové Město nad Metují, Festival Camerata Nova v Náchodě.

Podpora další příhraniční spolupráce s Polskou republikou.

Podpora kroků vedoucích ke zlepšení čistoty vody v přehradě Rozkoš.

Podpora projektů zacílených na propagaci přírodních a kulturních krás Broumovska.

V návaznosti na projednávané právní normy se chci věnovat  tématům:  

tématu základního a mateřského školství (snížení byrokratické a další zátěže ředitelek mateřských škol, možnost měst a obcí jako zřizovatelů základních škol ovlivňovat rozmístění žáků v těchto školách v návaznosti na kapacitu škol (větší důraz na právo obce stanovit školský obvod pro konkrétní školu)

tématu sociálního zabezpečení a důchodového systému (trvalé a soustavné prosazování názoru, že důchod poskytovaný od státu má být důstojným finančním základem pro zajištění života ve stáří, zajištění zdrojů ve státním rozpočtu, podpora péče o seniory v domácím prostředí)

tématu ochrany přírody a vody v krajině (v souvislosti s klimatickou nestabilitou a menšímu množství dešťových srážek je nutná zvýšená ochrana zdrojů vody a podpora opatření, které zlepšují nakládání s vodou: využití deštových srážek, snížení odtoku vody z krajiny, pobídky pro města a obce při hledání nových zdrojů vody a lepším využití vodních zdrojů stávajících)

tématu prosazování individuálních práv a orientace v právním prostředí (mnoho občanů se potýká se stále složitějšími právní normami při prosazování vlastních práv… rád bych se v rámci možností věnoval i těmto případům při činnosti regionální poslanecké kanceláře, tj., pomohl jim zprostředkovat na jejich problém relevantní právní názor, konzultaci)

tématu podpory výstavby startovacích nájemních bytů a seniorských domů (podpora projektů startovacích bytů pro mladé a seniorských domů z centrálního státního rozpočtu do rozpočtu měst       a obcí, vývážený a seriózní vhled do problematiky trendu stárnutí populace)